Tam, kad pateikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Pateikdami straipsnį, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju straipsniai gali būti atmestos.

  • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams.
  • Kur įmanoma, pateikiamos nuorodos į Interneto šaltinius; jos turi būti teisingos, jas galima aktyvuoti.
  • Straipsnio pavadinimas pateiktas - 14 pt, paryškintu šiftru.
  • Visas autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) paryškintu šriftu, visas jo institucijos pavadinimas, autoriaus elektroninio pašto adresas; visa informacija rašoma 12 pt šriftu.
  • Anotacijos apimtis - 1000–1500 ženklų.
  • Raktažodžiai apima 5–7 žodžius, yra atskirti kableliais LIETUVIŠKAI ir ANGLIŠKAI. Priskirkite savo straipsnį kokiai nors taikomosios kalbotyros sričiai, pavyzdžiui: lingvodidaktika, psicholingvistika, leksikografija ir pan.
  • Rankraščio tekstas rašomas tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą, Times New Roman šriftu (jei nebūtina kitaip), paraštėms paliekama 1,5 cm dešinėje, 2,5 cm viršuje, kairėje ir apačioje, eilutės išlyginamos.

Autorius privalo garantuoti, kad nėra pažeidęs trečiųjų asmenų autorinių teisių ir kad tiesiogiai ar netiesiogiai panaudodamas kitų autorių mintis jis pateikia atitinkamas nuorodas. Su autoriumi pasirašoma Sąžiningumo deklaracija.


Apimtis


Mokslo publikacijos apimtis gali būti 10 000–80 000 spaudos ženklų. Dėl kitokios apimties reikėtų tartis su redkolegija.


Struktūra ir forma


1. Straipsnio pavadinimas


14 pt, paryškintas


2. Autorius


Visas autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) paryškintu šriftu, visas jo institucijos pavadinimas, autoriaus elektroninio pašto adresas; visa informacija rašoma 12 pt šriftu; pavyzdžiui: Language Planning in Lithuania Meilutė Ramonienė Vilnius University meilute.ramoniene@flf.vu.lt


3. Anotacija


1000–1500 ženklų.


4. Raktažodžiai


5–7 žodžiai, atskirti kableliais LIETUVIŠKAI ir ANGLIŠKAI.


Priskirkite savo straipsnį kokiai nors taikomosios kalbotyros sričiai, pavyzdžiui: lingvodidaktika, psicholingvistika, leksikografija ir pan.


5. Straipsnio tekstas


Rankraščio tekstas rašomas tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą, Times New Roman šriftu (jei nebūtina kitaip), paraštėms paliekama 1,5 cm dešinėje, 2,5 cm viršuje, kairėje ir apačioje, eilutės išlyginamos. Puslapiai numeruojami nuo pirmo iki paskutinio, numeriai pateikiami viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Kiekvienas puslapis turi savo viršutinę antraštę su autoriaus vardu, straipsnio pavadinimu ir žurnalo numerio identifikacija (pavadinimu, metais ir numeriu). Tekstas skirstomas į skyrius ir poskyrius, nurodant numerį (1, 1.1) ir pavadinimą. Numeris ir pavadinimas rašomi paryškintai, bet ne didžiosiomis raidėmis. Visame tekste pastraipos atskiriamos tuščia eilute, be įtraukų pirmosiose eilutėse. Grafikai, schemos, lentelės numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai pateikiami apačioje (po pavadinimo taškas nededamas). Pateikiami tiriamos medžiagos pavyzdžiai rašomi kursyvu. Būtina nurodyti pavyzdžių šaltinius (galima naudoti santrumpas). Žodžio ar posakio reikšmė nurodoma su viengubomis kabutėmis. Norint išryškinti kurią nors kursyvu pateikiamų pavyzdžių dalį arba svarbius terminus ir sąvokas, galima naudoti pusjuodį šriftą. Kursyvu taip pat rašomi svetimos kalbos žodžiai – terminai, sąvokos ir pan. Tai, kas norima pabrėžti, rašoma paryškintai. Laužtiniuose skliaustuose [taip] rašomi autoriaus (-ių) papildymai ar komentarai. Trumpos (iki vieno sakinio) citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis „štai taip“. Citatos citatose arba perfrazuoti svetimos kalbos žodžiai ir pateikti vertimai rašomi viengubose kabutėse. Ilgesnės citatos rašomos atskiroje įtrauktoje pastraipoje be kabučių (įtrauka – 5 pt). Visos nuorodos tekste pateikiamos reikiamoje vietoje skliaustuose: [tekstas] (Howarth 1998: 27–28). Nelotyniška abėcėle (kirilika ir kt.) parašytos autorių pavardės ir tekste, ir literatūros sąraše (taip pat ir publikacijų pavadinimai) turi būti transliteruojami, jei straipsnis pateikiamas ne rusų kalba. Grafinė ir kita informacija, kurios įterpimas į tekstą „Word“ laikmenoje būtų sudėtingas (lentelės, diagramos, garso įrašai, vaizdo medžiaga ir pan.), pateikiama atskiroje laikmenoje.


6. Santrumpų sąrašas (jeigu yra)


Pateikiamas prieš Šaltinius arba Literatūros sąrašą.


7. Padėka (jeigu yra)


Pateikiama straipsnio gale prieš Literatūros sąrašą.


8. Šaltinių ir naudotos literatūros sąrašai


Straipsnio pabaigoje abėcėlės tvarka turi būti pateikiami darbe analizuojamų duomenų šaltiniai ir tik darbe cituojamos literatūros sąrašas. Kiekvienas šaltinis pateikiamas atskira pastraipa; antroji pastraipos eilutė įtraukiama 10 pt. Prašome rašyti pagal pateiktus pavyzdžius:


Duomenų šaltiniai


BNC The British National Corpus. Davies, M. 2004-. BYU-BNC. http://corpus.byu.edu/bnc


CorALit Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum). http://www.coralit.lt/ Literatūros sąrašas


Literatūros sąrašas sudaromas pagal toliau pateikiamus pavyzdžius.


Knygos:


Ambrazas, V. 1990. Sravnitel’nyj sintaksis pričastij baltijskich jazykov. Vilnius: Mokslas.


Huddleston, R. and G. K. Pullum (eds.). 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP.


Kleiber, G. 1990. La sémantique du prototype: catégories et sens lexical. Paris: Presses de Universitaires de France.


Koženiauskienė, R. 2005. Juridinė retorika. Vilnius: Teisinės informacijos centras.


Langacker, R. W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Descriptive application. Stanford: Stanford University Press.


Notautaitė, G., M. Ramonienė ir S. Žukas. 2007. Žmogus ir kalba.Vilnius: Baltos lankos.


Schwarz, M. 1996. Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübingen: Narr.


Straipsniai:


Bolinger, D. 1965. The atomization of meaning. Language 41, 555–573.


Jaszczolt, K. 2009. Default semantics. The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. B. Heine and H. Narrog (eds.). Oxford: OUP. 193–221.169


Rayson, P. 2004. Log-likelihood calculator. Available at: www.ucrel.lancs.ac.uk. Accessed: 5 October 2008.


Schmidt, K. H. 1977. Probleme der Ergativkonstruktion. Münchner Studien zur Sprachwissenschaft 36, 97–116. 9.


Santrauka


Apimtis – 1800–2500 ženklų. Santrauka rašoma lietuvių ir anglų kalbomis. Prieš santrauką nurodomas straipsnio pavadinimas paryškintai 14 pt, po juo – autoriaus(-ių) vardas ir pavardė, žodis Santrauka (12 pt) – kitoje eilutėje. Po visu straipsniu nurodoma jo įteikimo redaktorių kolegijai data.


10. Priedai


Jeigu yra priedai: iliustracijos, lentelės, grafikai ir pan. , juos būtina atsiųsti atskirais dokumentais. Pabaigoje nurodoma straipsnio įteikimo data.