Autoriams

Elektroninis mokslo žurnalas Taikomoji kalbotyra  skirtas publikuoti tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika: iš sociolingvistikos, gimtųjų ir svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi, psicholingvistikos, daugiakalbystės, kalbų politikos, tarpkultūrinės komunikacijos, diskurso analizės ir pragmatikos, leksikografijos, dalykinių kalbų, teismo lingvistikos, gestotyros ir kitų taikomosios kalbotyros šakų.

Žurnale spausdinami darbai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.

Pateikiami straipsniai ir recenzijos neturi būti publikuoti anksčiau ar atiduoti publikuoti kituose leidiniuose. Kiekvieną iš jų recenzuoja mažiausiai du anoniminiai recenzentai.

Visi rankraščiai pateikiami elektronine forma, užsiregistravus žurnalo svetainėje www.taikomojikalbotyra.lt ir siunčiami el. paštu meilute.ramoniene@flf.vu.lt

Autorius privalo garantuoti, kad nėra pažeidęs trečiųjų asmenų autorinių teisių ir kad tiesiogiai ar netiesiogiai panaudodamas kitų autorių mintis jis pateikia atitinkamas nuorodas.

Apimtis

Mokslo publikacijos apimtis gali būti 10 000–80 000 spaudos ženklų. Dėl kitokios apimties reikėtų tartis su redakcine kolegija.

Struktūra ir forma

1) Straipsnio pavadinimas

14 pt, paryškintas

2) Autorius

Visas autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) paryškintu šriftu, visas jo institucijos pavadinimas, autoriaus elektroninio pašto adresas; visa informacija rašoma 12 pt šriftu; pavyzdžiui:

Language Planning in Lithuania

Meilutė Ramonienė

Vilnius University

meilute.ramoniene@flf.vu.lt

3) Anotacija

800-1000 ženklų

4) Raktažodžiai

5–7 žodžiai, atskirti kabliataškiais, po jų nededamas taškas

5) Straipsnio tekstas

Rankraščio tekstas rašomas A4 formato puslapyje, tarp eilučių paliekant 1,5 intervalą, 12 pt Times New Roman šriftu (jei nebūtina kitaip), paraštėms paliekama 1,5 cm dešinėje, 2,5 cm viršuje, kairėje ir apačioje, eilutės išlyginamos. Puslapiai numeruojami nuo pirmo iki paskutinio, numeriai pateikiami viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Kiekvienas puslapis turi savo viršutinę antraštę su straipsnio pavadinimu ir žurnalo numerio identifikacija (pavadinimu ir numeriu).

Tekstas skirstomas į skyrius ir poskyrius, nurodant numerį (1, 1.1., 1.1.1.) ir pavadinimą. Numeris ir pavadinimas rašomi paryškintai, bet ne didžiosiomis raidėmis. Visame tekste pastraipos atskiriamos tuščia eilute, be įtraukų pirmosiose eilutėse.

Grafikai, schemos, lentelės numeruojami atskirai, jų numeriai ir pavadinimai pateikiami apačioje (po pavadinimo taškas nededamas). Tekstas lentelėse pateikiamas Times New Roman (jei nebūtina kitaip), 11 pt ar kitu mažesniu šriftu, tarp eilučių paliekant viengubą intervalą, tekstas turi būti parašytas ta pačia kalba kaip straipsnis (lietuviškame tekste – naudojant lietuvišką abėcėlę).

Pateikiami tiriamos medžiagos pavyzdžiai rašomi 11 pt Times New Roman šriftu, kursyvu, su 1 cm įtrauka. Visi pavyzdžiai tekste numeruojami nuo pirmo iki paskutinio. Būtina nurodyti pavyzdžių šaltinius (galima naudoti santrumpas). Žodžio ar posakio reikšmė nurodoma su viengubomis kabutėmis. Norint išryškinti kurią nors kursyvu pateikiamų pavyzdžių dalį arba svarbius terminus ir sąvokas, galima naudoti pusjuodį šriftą.

Kursyvu taip pat rašomi svetimos kalbos žodžiai – terminai, sąvokos ir pan. Tai, kas norima pabrėžti, rašoma paryškintai. Laužtiniuose skliaustuose [taip] rašomi autoriaus (ių) papildymai ar komentarai.

Trumpos (iki vieno sakinio) citatos tekste rašomos išskiriant jas dvigubomis kabutėmis „štai taip“. Citatos citatose arba perfrazuoti svetimos kalbos žodžiai ir pateikti vertimai rašomi viengubose kabutėse. Ilgesnės citatos rašomos atskiroje įtrauktoje pastraipoje be kabučių (įtrauka – 1 cm).

Visos nuorodos tekste pateikiamos reikiamoje vietoje skliaustuose: [tekstas] (Howarth 1998: 27–28). Nelotyniška abėcėle (kirilika ir kt.) parašytos autorių pavardės ir tekste, ir literatūros sąraše (taip pat ir publikacijų pavadinimai) turi būti transliteruojami, jei straipsnis pateikiamas ne rusų kalba.

Lietuviškame tekste nelietuviški asmenvardžiai rašomi originalo kalba laikantis nustatytų svetimvardžių gramatinimo taisyklių (žiūrėti: http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas/). Pirmą kartą tekste pateikiamas visas asmens vardas ir pavardė, toliau rašytina tik jo (jos) pavardė.

Dažniausiai vartojami vietovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose enciklopedijose ir žodynuose (žiūrėti: http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/), lietuvių kalba rašomi pagal tarimą. Retus ir negirdėtus vietovardžių pavadinimus, neturinčius transliteracijos, taip pat reiktų rašyti lietuviškai pagal tarimą, pirmą kartą minint skliausteliuose nurodant originalią rašybą, jei tai yra įmanoma.

Išnašos pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Išnašos rašomos 10 pt Times New Roman (jei nebūtina kitaip) šriftu paliekant vieno intervalo tarpą.

 Grafinė ir kita informacija, kurios įterpimas į tekstą Word laikmenoje būtų sudėtingas (lentelės, diagramos, garso įrašai, vaizdo medžiaga ir pan.), pateikiama atskiroje laikmenoje.

6) Santrumpų sąrašas (jeigu yra)

Pateikiamas prieš Šaltinius arba Literatūros sąrašą.

7) Padėka (jeigu yra)

Pateikiama straipsnio gale prieš literatūros sąrašą.

8) Šaltinių ir naudotos literatūros sąrašai

Straipsnio pabaigoje abėcėlės tvarka turi būti pateikiami darbe analizuojamų duomenų šaltiniai ir tik darbe cituojamos literatūros sąrašas. Kiekvienas šaltinis pateikiamas atskira pastraipa, eilutes išdėstant viengubu tarpeliu; antroji pastraipos eilutė įtraukiama 10 pt. Prašome rašyti pagal pateiktus pavyzdžius:

Duomenų šaltiniai

BNC The British National Corpus. Davies, M. 2004-. BYU-BNC. http://corpus.byu.edu/bnc

CorALit Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (Corpus Academicum Lithuanicum). http://www.coralit.lt/

Literatūros sąrašas

Knygos:

Ambrazas, V. 1990. Sravnitel’nyj sintaksis pričastij baltijskich jazykov. Vilnius: Mokslas.

Huddleston, R., G. K. Pullum (eds.). 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Kleiber, G. 1990. La sémantique du prototype: catégories et sens lexical. Paris: Presses de Universitaires de France.

Koženiauskienė, R. 2005. Juridinė retorika. Vilnius: Teisinės informacijos centras.

Langacker, R. W. 1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Descriptive application. Stanford: Stanford University Press.

Notautaitė, G., M. Ramonienė, S. Žukas. 2007. Žmogus ir kalba.Vilnius: Baltos lankos.

Schwarz, M. 1996. Einführung in die Kognitive Linguistik. Tübingen: Narr.

Straipsniai:

Bolinger, D. 1965. The atomization of meaning. Language 41, 555–573.

Jaszczolt, K. 2009. Default semantics. The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. B. Heine, H. Narrog (eds.). Oxford: Oxford University Press. 193–221.169

Rayson, P. 2004. Log-likelihood calculator. Prieiga internetu www.ucrel.lancs.ac.uk (žiūrėta 2019-02-10).

Schmidt, K. H. 1977. Probleme der Ergativkonstruktion. Münchner Studien zur Sprachwissenschaft 36, 97–116.

9) Santrauka

Apimtis – 1800–2500 ženklų. Santrauka rašoma lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Prieš santrauką nurodomas straipsnio pavadinimas paryškintai 14 pt, po juo – autoriaus(ių) vardas ir pavardė, žodis Santrauka (12 pt) – kitoje eilutėje. Po visu straipsniu nurodoma jo įteikimo redaktorių kolegijai data.

10) Priedai

Iliustracijos, lentelės, grafikai ir pan. (jeigu yra) (gali būti pateikiami tekste arba prieduose).

Redakcijos adresas:

Vilniaus universitetas

Universiteto g. 5

LT-01513 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2687 215

Faks. +370 5 2687 214